slide1
slide2
slide3

首頁

皮革從古至今人就跟人類密不可分,在古代就被拿來當作禦寒的衣物或是鞋子,漸漸地發展 出了皮革業,皮革業到了現在使用在
很多的產品裡面,不僅僅侷限在衣服和鞋子,也會使用在包、椅子,和日常用品上,皮革至 現今亦可當作是藝術品。

Lời nói đầu

Từ cổ chí kim da đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết với con người, thời xa xưa da được dùng làm áo tránh rét hoặc giày, và dần dần đã phát triển ra thành ngành công nghiệp thuộc da, cho đến ngày nay thuộc da được sử dụng trong nhiều sản phẩm, nó không chỉ giới hạn bởi trang phục và giày nữa mà được sử dụng để làm túi xách, ghế, và những sản phẩm thường dùng khác, đến nay thuộc da có thể được xem như là một sản phẩm mang tính nghệ thuật.